Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for the ‘ορισμοί’ Category

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος επιβλέπει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα παρακολουθώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ισοζύγια πληρωμών και προσφέροντας οικονομική και τεχνική βοήθεια όταν του ζητηθεί. ΤΟ ΔΝΤ ιδρύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1945 στην Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα των ΗΠΑ κατόπιν συνομολόγησης 39 Χωρών. Η ίδρυση του Οργανισμού αυτού είχε προπαρασκευαστεί κατά τη Διεθνή Νομισματική και Χρηματοδοτική Συνδιάσκεψη που συνήλθε στο Μπρέτον Γουντς, του Νιού Χαμσάιρ των ΗΠΑ, ενάμισι χρόνο πριν, από 1ης Ιουλίου μέχρι 22 Ιουλίου του 1944. Έδρα του Οργανισμού ορίσθηκε η Ουάσιγκτον ως πρωτεύουσα της χώρας με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.

από wikipedia

Advertisements

Read Full Post »

Πατριωτισμός

Πατριωτισμός είναι το αίσθημα της ψυχολογικής σύνδεσης κάποιου με το έθνος στο οποίο ανήκει. Οι όροι πατριωτισμός και εθνικισμός συχνά συγχέονται. Ο εθνικισμός συνιστά το ιδεολογικό δόγμα σύμφωνα με το οποίο το έθνος είναι η βασική μονάδα/κεντρική αρχή της πολιτικής οργάνωσης . Ο πατριωτισμός  καθιστά ενεργή την παραπάνω πίστη και με την έννοια αυτή αποτελεί το κοινωνιολογικό θεμέλιο του εθνικισμού. Δεν είναι δυνατό να υπάρξει πραγματικά μια εθνική ομάδα που να διεκδικεί πολιτική ανεξαρτησία χωρίς να είναι σε θέση να εξασφαλίσει κάποιο είδος πατριωτικής πίστης και εθνικής συνείδησης. Πάντως το πατριωτικό αίσθημα δεν καθιστά κάποιον εθνικιστή. Η αγάπη για έναν ιδιαίτερο εθνικό  πολιτισμό δεν αναφέρεται ταυτοχρόνως και στη σύνδεση έθνους και πολιτικής. 

Νίκος Γαρυπίδης

Read Full Post »

Κυβέρνηση/Διακυβέρνηση

Ως κυβέρνηση με την ευρύτερη έννοια ορίζουμε τις τυπικές θεσμικές διαδικασίες μέσω των οποίων σταθεροποιείται η τάξη, λαμβάνονται και εφαρμόζονται αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο. Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει το αντίστοιχο της «διοίκησης» στα  προεδρικά συστήματα, δηλαδή την πολιτική κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας. Ο όρος διακυβέρνηση (governance) είναι ευρύτερος της κυβέρνησης. Αναφέρεται σε κάθε δυνατή μορφή που μπορεί να λάβει ο πολιτικός συντονισμός της κοινωνικής ζωής. Η κυβέρνηση μπορεί να θεωρηθεί συνεπώς μια συγκεκριμένη πτυχή της διακυβέρνησης και είναι δυνατό να φανταστούμε ένα είδος «διακυβέρνησης χωρίς κυβέρνηση». Οι κύριες μορφές διακυβέρνησης είναι οι αγορές, τα ιεραρχικά συστήματα και τα δίκτυα. Οι αγορές συντονίζουν τη συλλογική δράση μέσω του μηχανισμού των τιμών, που κινητοποιείται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Οι ιεραρχίες, χαρακτηριστικό παράδειγμα των οποίων είναι οι γραφειοκρατίες, λειτουργούν μέσω εξωστικών εντολών από «πάνω προς τα κάτω». Τα δίκτυα είναι οριζόντιες δομές οργάνωσης που χαρακτηρίζονται από ρευστές και χαμηλής τυποποίησης διαδικασίες μεταξύ ίσων υποκειμένων. Ο όρος διακυβέρνηση χρησιμοποιείται ευρύτατα από τη δεκαετία του ΄80 παρά τη νοηματική του ασάφεια. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά μεταβολών που ξεκίνησαν στην παραπάνω φάση. Οι μεταβολές αυτές περιλαμβάνουν την εμφάνιση νέων μορφών δημόσιας διοίκησης με το κράτος να περιορίζεται στη διεύθυνση (ορίζει τους σκοπούς και θέτει επιτελικούς στόχους) σε αντίθεση με                (δηλαδή την άμεση παροχή υπηρεσιών), τη διάχυση του ορίου μεταξύ κυβερνήσεων και αγοράς με την διεύρυνση των συνεταιρισμών δημοσίου / ιδιωτικού τομέα, και την εμφάνιση συστημάτων πολυεπίπεδης διακυβέρνησης λόγω της παγκοσμιοποίησης και της περιφερειοποίησης. Ωστόσο, ο όρος διακυβέρνηση δεν έχει αποκτήσει ακόμη ένα γενικώς αποδεκτό νόημα, ενώ πολλοί συνδέουν τη χρήση του με την ιδεολογική προτίμηση στο ελάχιστο ή περιορισμένο κράτος.

  Νίκος Γαρυπίδης

Read Full Post »

Περιφερειακή αποκέντρωση

 Όρος που αναφέρεται στη μεταφορά αποφασιστικών αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση σε ενδιάμεσα σώματα που λειτουργούν στο χώρο μεταξύ κέντρου και τοπικής αυτοδιοίκησης, και διαθέτουν δικαιοδοσία εντός μέρος της επικράτειας. Η περιφερειακή αποκέντρωση αναφέρεται συνεπώς σε ένα συγκεκριμένο είδος αποκέντρωσης, που δεν θέτει ζήτημα σε ότι αφορά την ενότητα του κράτους και του χαρακτήρα του ως υπέρτατης εξουσίας.

Νίκος Γαρυπίδης

Read Full Post »

Συμβούλιο της Ευρώπης

Από Βικιπαίδεια

Το Συμβούλιο της Ευρώπης (Γαλλ. Conseil de l’ Europe) είναι ένας διεθνής οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν 47 κράτη της Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Συμμετέχουν επίσης 5 κράτη ως παρατηρητές του Συμβουλίου και 3 ως παρατηρητές της συνελευσής του. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949. Είναι ο παλαιότερος οργανισμός ο οποίος έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση με ιδιαίτερη έμφαση στα νομικά πρότυπα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατική ανάπτυξη και τη ρύθμιση των νομοθεσιών καθώς και την πολιτισμική συνεργασία στην Ευρώπη.

Δεν θα πρέπει να συγχέεται με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

από wikipedia.

Read Full Post »

Με τον όρο  πολυεπίπεδη διακυβέρνηση εννοείται η σύμπραξη των εθνικών, κεντρικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα επιμέρους επιπέδα διακυβέρνησης διασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα των ενδιαφερόμενων παραγόντων μέσα από

τη συντονισμένη δράση της Ένωσης και των κρατών μελών, η οποία βασίζεται στην εταιρική σχέση και στοχεύει στην χάραξη και εκτέλεση κοινών στρατηγικών και δράσεων. Η έννοια αυτή συνεπάγεται την αμοιβαία ευθύνη μεταξύ των εθνικών και κοινωνικών εταίρων και στηρίζεται σε όλες τις πηγές δημοκρατικής νομιμότητας και νομιμοποίησής τους.

 

τη συντονισμένη δράση της Ένωσης και των κρατών μελών, η οποία βασίζεται στην εταιρική σχέση και στοχεύει στην χάραξη και εκτέλεση κοινών στρατηγικών και δράσεων. Η έννοια αυτή συνεπάγεται την αμοιβαία ευθύνη μεταξύ των εθνικών και κοινωνικών εταίρων και στηρίζεται σε όλες τις πηγές δημοκρατικής νομιμότητας και νομιμοποίησής τους.τη συντονισμένη δράση της Ένωσης και των κρατών μελών, η οποία βασίζεται στην εταιρική σχέση και στοχεύει στην χάραξη και εκτέλεση κοινών στρατηγικών και δράσεων. Η έννοια αυτή συνεπάγεται την αμοιβαία ευθύνη μεταξύ των εθνικών και κοινωνικών εταίρων και στηρίζεται σε όλες τις πηγές δημοκρατικής νομιμότητας και νομιμοποίησής τους.

Read Full Post »

Τεχνοκρατία

Η τεχνοκρατία είναι μια υποθετική μορφή διακυβέρνησης στην οποία οι  επιστήμονες και άλλοι εμπειρογνώμονες έχουν τον έλεγχο της λήψης αποφάσεων στους αντίστοιχους τομείς τους. Η τεχνοκρατία ως όρος προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις tekhne δηλ.  δεξιότητα και kratos δηλ. εξουσία. Έτσι, η τεχνοκρατία ως όρος σημαίνει ένα σύστημα διακυβέρνησης, όπου εκείνοι που έχουν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητες συνθέτουν τη δημόσια διοίκηση.

 

Read Full Post »

Older Posts »