Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for the ‘Μη κληρωμένα θέματα ΕΣΔΔ-Συντ. Οργάνωση’ Category

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
ΘΕΜΑ 1

Η ιδιότητα του πολίτη

α. Πώς ορίζεται η έννοια του πολίτη κατά το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και ποιες είναι οι τυχόν μεταξύ τους διαφορές;
β. Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο;
γ. Μορφές της ιδιότητας του πολίτη σε σχέση με τα πολιτικά συστήματα της Αντιπροσώπευσης και της Δημοκρατίας.

ΘΕΜΑ 2 ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Η Εθνική Δημόσια Διοίκηση ως Κοινοτική Διοίκηση

α. Οι εθνικές διοικητικές αρχές ως αρχές εφαρμογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης (Ε.Ε) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.
β. Κατά την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης δύνανται οι εθνικές διοικητικές αρχές να ελέγχουν την συμβατότητα των πολιτικών αυτών με το Εθνικό και με το Κοινοτικό δίκαιο; Ποιες συνέπειες έχει αυτό για την αρχή της νομιμότητας της διοίκησης;
γ. Δυνατότητες έννομης προστασίας του πολίτη κατά την εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου από εθνικές και κοινοτικές αρχές.

ΘΕΜΑ 3

Υπεροχή του δημοσίου συμφέροντος και αρχή της νομιμότητας της διοίκησης.

α. Ποια η έννοια του δημοσίου συμφέροντος και ποιος το καθορίζει σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα;
β. Ποιο είναι το περιεχόμενο της αρχής της νομιμότητας της διοίκησης και σε ποια θεμέλια στηρίζεται;
γ. Δημόσιο συμφέρον και κοινή γνώμη.

Advertisements

Read Full Post »

1. Η σχέση Βουλής-Κυβέρνησης στο σύγχρονο κράτος και πως αυτή διαμορφώνεται με την εξάπλωση των τεχνοκρατικών δομών και την παγκοσμιοποίηση.

2. Αναφέρετε και αναλύστε την αλλαγή στις σχέσεις των θεσμικών πόλων της εκτελεστικής λειτουργίας από το 1975 και ύστερα. Πως αυτά επηρεάζουν την αποτελεσματική διακυβέρνηση και την ποιότητα της δημοκρατίας;

3. Υποστηρίζεται ότι το κοινωνικό κράτος αντιστρατεύεται την οικονομική ελευθερία και δραστηριότητα. Επιβεβαιώνεται τούτο στην πρόσφατη ιστορική εμπειρία; και πως επηρεάζεται η αρχή της επικουρικής δράσης και του κράτους στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα;

4. Συγκρίνατε τους βασικούς τύπους και τις μορφές νομιμοποίησης της εξουσίας και εκτιμήστε τη σημασία της ιδεολογίας των αξιακών αρχών για τη διακυβέρνηση της δημοκρατίας.

5. Ποιός ο ρόλος του πολίτη στο φιλελεύθερο κράτος και στη συμμετοχική δημοκρατία και από ποιές μορφές κοινωνικής ομαδοποίησης φαίνεται η συμβολή του;

6. Σε τι συνίσταται στη σύγχρονη δημοκρατική Πολιτεία η διάκριση των εξουσιών και ποιές συνέπειες έχει για την νομιμοποίηση της Κυβέρνησης και την νομιμότητα της δράσης της δημόσιας διοίκησης;

7. Ποιό ρόλο επιτελεί η δικαστική λειτουργία στο φιλελεύθερο κράτος και ποιά η νομιμοποιητική της βάση στη σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία;

8. Σε τι συνίσταται η νομιμότητα της δράσης της δημόσιας διοίκησης στο σύγχρονο κράτος;

9. To ζήτημα της αμφισβήτησης της κρατικής εξουσίας στην εποχή μας.

α) Ποιοί παράγοντες συμβάλλουν στην αμφισβήτηση της κρατικής εξουσίας στη σύγχρονη εποχή και πως επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του σύγχρονου κράτους;

β) Ποιός ο ρόλος της κρατικής γραφειοκρατίας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους (θεωρητική προσέγγιση Weber);

γ) Πως συνδέεται με την ανωτέρω αμφισβήτηση η επιχιερηματολογία για το κοινωνικό κράτος;

10. Πως αναπροσδιορίζονται τα όρια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ενόψει της παγκοσμιοποίησης και ποιά η ιστορικότητά τους στις μορφές εξέλιξης του κράτους;

Read Full Post »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Θέμα: Οι Ανεξάρτητες Αρχές

 

Οι ανεξάρτητες αρχές αποτελούν ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο, το οποίο εμφανίστηκε αρχικά στις ΗΠΑ και στην συνέχεια στην Ευρώπη. Η ανάγκη καθιέρωσης  των ανεξάρτητων αρχών συνδέθηκε καταρχήν με την προσπάθεια θωράκισης του ατόμου και των δικαιωμάτων του από τις σύγχρονες απειλές που ιδίως η τεχνολογία εγκυμονεί (π.χ. προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και της προσωπικότητας του ατόμου). Παράλληλα η ύπαρξη τους είναι απαραίτητη για την διαχείριση κρίσιμων πολιτικών ζητημάτων με διαφάνεια και αμεροληψία, χωρίς την ανάμειξη των κρατικών οργάνων (π.χ. διασφάλιση της πολυφωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης). Οι Ανεξάρτητες Αρχές ή κατά μια μερίδα της θεωρίας Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές  διαθέτουν τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

  • Αποτελούν κρατικά όργανα, που εκφεύγουν όμως  του ιεραρχικού ελέγχου ή της εποπτείας της κεντρικής διοίκησης και  υπόκεινται μόνο σε δικαστικό έλεγχο νομιμότητας. Έτσι, δεν υπέχουν υποχρέωση υπακοής έναντι των οργάνων της εκτελεστικής λειτουργίας.
  •  Τα μέλη τους διαθέτουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία αντίστοιχη με αυτή των δικαστών.
  • Διαθέτουν ευρείες αποφασιστικές αρμοδιότητες (ιδίως κανονιστικές και κυρωτικές) με αντικείμενο τη ρύθμιση ζωτικών και ευαίσθητων τομέων της πολιτικής, οικονομικής και γενικά κοινωνικής ζωής. Επιπλέον, οι αποφάσεις τους λειτουργούν δεσμευτικά για τα υπόλοιπα κρατικά όργανα.

 

Με το άρθρο 101Α Σ κατοχυρώθηκε η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών και η διαδικασία εκλογής των μελών τους. Ωστόσο η πρόβλεψη αυτή αναφέρεται μόνο στις πέντε συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες αναγνωρίστηκαν με την αναθεώρηση του 2001. Οι αρχές αυτές είναι: α) η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (άρθρο 9Α Σ)η οποία ιδρύθηκε με τον Ν. 2472/1997, διαθέτει ως Πρόεδρο έναν ανώτερο δικαστικό και έξι μέλη, β) το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (άρθρο 15 § 2 Σ) το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 1866/1989 και διαθέτει εννέα μέλη, γ) η Αρχή Προστασίας του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών (άρθρο 19 § 2 Σ), δ) Το  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (άρθρο 103 § 7 Σ) το οποίο ιδρύθηκε με το Ν. 2190/94 και με στόχο να εγγυηθεί την αξιοκρατία στις προσλήψεις του προσωπικού στο δημόσιο και ε) ο Συνήγορος του Πολίτη (άρθρο 103 § 9 Σ), ο οποίος ιδρύθηκε με το Ν. 2477/1997 και αποτελείται από τον συνήγορο του Πολίτη και τέσσερις βοηθούς Συνηγόρους. Ο Συνήγορος του πολίτη είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο της προσβολής ή παραβίασης δικαιωμάτων των πολιτών από όργανα της δημόσιας διοίκησης και της κρατικής εξουσίας.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα τα μέλη των συνταγματικά προβλεπόμενων Ανεξάρτητων Αρχών διορίζονται με συγκεκριμένη θητεία και απολαμβάνουν εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η επιλογή των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών γίνεται από την Διάσκεψη των Προέδρων, θεσμό ο οποίος προβλέπεται στον Κανονισμό της Βουλής και διαθέτει διακομματική σύνθεση. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για την εκλογή των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών λαμβάνεται, είτε ομόφωνα, είτε με την ειδική αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Εκτός από τον δικαστικό έλεγχο των πράξεων και αποφάσεων που εκδίδουν, ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει τον τρόπο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου για την δράση των Ανεξάρτητων Αρχών. Έτσι, υφίστανται δύο μορφές ελέγχου, δικαστικό και κοινοβουλευτικό.   

Εκτός από τις πέντε συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές, ένας μεγάλος αριθμός τους προβλέπεται και νομοθετικά. Οι κυριότερες από αυτές είναι: η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών ή Ταχυδρομείων και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής:

 

1. Πόσες είναι οι ανεξάρτητες αρχές που κατοχυρώνονται συνταγματικά:

α. Τρεις

β. Δέκα

γ. Πέντε

δ. Έξι

 

2. Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών:

α. Εντάσσονται στην διοικητική ιεραρχία

β. Απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία

γ. Υφίστανται έλεγχο σκοπιμότητας για τις πράξεις τους

δ. Υφίστανται διοικητική εποπτεία

3. Τα μέλη των συνταγματικά προβλεπόμενων ανεξάρτητων αρχών εκλέγονται:

α. Από την Κυβέρνηση

β. από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

γ. Από το Κοινοβούλιο

δ. Από την Διάσκεψη των Προέδρων

4. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή:

α. Η εκκλησία της Ελλάδας

β. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

γ. Ο Συνήγορος του Πολίτη

δ. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

5. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή:

α. Η Επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής

β. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

γ. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού

δ. Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας

6. Οι Ανεξάρτητες Αρχές καθιερώθηκαν συνταγματικά:

α. Με το Σύνταγμα του 1975

β. Με την αναθεώρηση του 1986

γ. Με την αναθεώρηση του 1996

δ. Με την αναθεώρηση του 2001

7. Στόχος των Ανεξάρτητων Αρχών είναι:

α. Η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών

β.  Η διαφανής και αμερόληπτη λήψη πολιτικών αποφάσεων

γ. Η εκδίκαση διαφορών μεταξύ του κράτους και των διοικουμένων

δ. Το α και β μαζί

8. Ποια ανεξάρτητη αρχή ελέγχει περιπτώσεις κακοδιοίκησης;

α. Ο Συνήγορος του Πολίτη

β. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων

γ. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

δ. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Απαντήσεις: 1γ, 2β, 3δ, 4γ, 5α, 6γ, 7δ, 8α.

Χριστίνα Ακριβοπούλου

Δ. Ν. Δικηγόρος, Της ίδιας, Δημόσιο Δίκαιο, Εκδόσεις Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων Δημ. Μπόνια, Αθήνα –Θεσσαλονίκη 2007

Read Full Post »

Α. Ποιο είναι το περιεχόμενο της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας της διοίκησης και σε ποια θεμέλια στηρίζεται.
Β. Ποιες είναι οι πηγές δικαίου με βάση τις οποίες διαμορφώνεται σήμερα η έννοια της νομιμότητας.
Γ. Ποια είναι η σχέση της αρχής της νομιμότητας της διοικητικής δράσης με την δημοκρατική νομιμοποίηση της διοίκησης αφ’ ενός και την αρχή της αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης.

Read Full Post »

Το ζήτημα του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου στην εποχή μας.
Α. Υποστηρίζεται ότι το κοινωνικό κράτος αντιστρατεύεται την οικονομική ελευθερία και δραστηριότητα. Επιβεβαιώνεται τούτο στην πρόσφατη ιστορική εμπειρία;
Β. Ποια η σχέση της αρχής του Κοινωνικού Κράτους με την αρχή του φιλελεύθερου κράτους στην σύγχρονη εποχή;
Γ. Πως επηρεάζουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Συντάγματος 1975/1986/2001 τα κοινωνικά και τα ατομικά δικαιώματα;

Read Full Post »