Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Απρίλιος 2011

Τα κόμματα και οι ομάδες πίεσης αποτελούν βασικούς μηχανισμούς εκπροσώπησης των πολιτών στο σύγχρονο δημοκρατικό χώρο.

α) Με ποιο τρόπο πραγματώνεται η αντιπροσωπευτική τους λειτουργία και ποιες οι παθολογικές της πτυχές;

β) Πιστεύετε ότι νέες μορφές πολιτικής έκφρασης της κοινωνίας, όπως η κοινωνία των πολιτών, μπορεί να αντικαταστήσει τους παραπάνω θεσμούς

Advertisements

Read Full Post »

Θέμα- Χάρτα

Α. Ποιοί είναι κατά τη γνώμη σας οι λόγοι που οδηγούν ολοένα και περισσόετρο στη διεθνή αναγνώριση μέσα από διεθνείς συμβάσεις της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Β. Ποια είναι η δομή της Χάρτας της Νίκαιας, ποιά η διαδικασία υιοθέτησής της και πια η σημερινή τυπική της ισχύ, για την ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ?
Γ. Πως πιστεύετε ότι η Χάρτα θα επηρεάσει την προστασία των δικαιωμάτων στα εθνικά κράτη αλλά και στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης; Ποιές από τις διατάξεις τις πιστεύετε ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την δική μας έννομη τάξη?

Read Full Post »

Είναι γενικώς αποδεκτό στη σύγχρονη ελληνική θεωρία ότι η εθνική δημόσια διοίκηση έχει μετασχηματιστεί
από την ένταξη της Ελλάδας και σήμερα. Ειδικότερα, αυτό που επισημαίνεται έντονα είναι ότι μια σειρά από
μεταρρυθμιστικές πολιτικές της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας έχουν προωθηθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διοικητικής
σύγκλισης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστε:
1. Ποιά η στόχευση της ευρωπαϊκής διοικητικής σύγκλισης και με ποιές μεθόδους αλλά και πολιτικές την έχει
ενεργοποιήσει μέχρι σήμερα η ΕΕ;
2. Ποιά θα μπορούσατε να θεωρήσετε ως τα σημαντικότερα αποτελέσματα της στην Γ΄Ελληνική Δημοκρατία και
πως θα μπορούσατε να τα αξιολογήσετε;
3. Ποιά η ποιοτική της επίδραση στις αρχές της δημοκρατικής συμμετοχής, εταιρικής ευθύνης και διακυβέρνησης
και διαφάνειας?

Read Full Post »

Οι έννοιες του κράτους, του πολίτη και της κυριαρχίας δέχονται σήμερα περισσότερο παρά
ποτέ προκλήσεις που σύμφωνα με αρκετούς μεταβάλλουν τη μορφή, τους στόχους και τη
νομιμοποίησή τους. Εξετάστε αν η παρατήρηση αυτή ισχύ αναλύοντας τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Ποιά η επίδραση του μετασχηματισμού του κράτους στις έννοιες του έθνους, του λαού και του πολίτη.
2. Ποιά η δράση αυτού που ονομάζουμε κοινωνία των πολιτών στις σύγχρονες για την κρατική κυριαρχία συνθήκες.
Ποιοί οι σκοποί που θα έπρεπε να εξυπηρετεί, ποιές οι τάσεις και ποιό το περιεχόμενό της;
3. Πως συνδέεται η τάση μετασχηματισμού του κράτους με την ΕΕ ιδίως στο επίπεδο της προστασίας των δικαιωμάτων αλλά και της
συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στους κοινοτικούς θεσμούς?

Read Full Post »

Σύμφωνα με προσχέδιο νόμου περί δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων που δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα και σε αντίθεση με την ισχύουσα σήμερα ρύθμιση που προϋποθέτει γραπτή δήλωση της σχετικής βούλησης του δωρητή, δότες οργάνων μετά θάνατον θα τεκμαίρεται πως είναι όλοι, εκτός όσων έχουν ρητά δηλώσει το αντίθετο στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Πρόκειται για την άλλη όψη της απαγόρευσης δωρεάς οργάνων εν ζωή, με την εξαίρεση εκείνης προς συγγενικά ή πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Στόχος των δύο ρυθμίσεων είναι προφανώς η αύξηση των διαθέσιμων μοσχευμάτων αφενός, δεδομένης της μειωμένης στην Ελλάδα εθελοντικής προσφοράς τους, και για λόγους αδράνειας και αδιαφορίας, αλλά και η καταπολέμηση της εμπορίας οργάνων λόγω ακριβώς της ελλιπούς διαθεσιμότητάς τους.

Το ερώτημα που εγείρεται είναι κατά πόσο το μοντέλο αυτό της εικαζόμενης συναίνεσης ανταποκρίνεται μεν στην αυξημένη ζήτηση μοσχευμάτων, παραβιάζει όμως το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του νεκρού. Το επιχείρημα εντάσσεται στο πνεύμα ενός διαδικαστικού φιλελευθερισμού και ενός απόλυτου ατομικισμού, στη βάση των οποίων βρίσκεται η πεποίθηση πως το άτομο έχει το απόλυτο δικαίωμα να διαφεντεύει το σώμα του όχι μόνον εν ζωή –αυτό δεν αμφισβητείται- αλλά και μετά θάνατον.

Το επιχείρημα είναι αβάσιμο για πολλούς λόγους: καταρχάς, ο αυτοκαθορισμός δεν ανατρέπεται, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτοεξαίρεσης. Το αντεπιχείρημα ότι η τελευταία θα επισύρει το κοινωνικό στίγμα προϋποθέτει αφενός τη δημοσιοποίηση, που δεν είναι αυτονόητη, αφετέρου την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της δωρεάς, και άρα την παιδαγωγική λειτουργία του νόμου που κάθε άλλο παρά ως αρνητική μπορεί να κριθεί.

Φιλελεύθερες αντιστάσεις ενεργοποιεί και η σκέψη ότι με τον τρόπο αυτό το σώμα μας καθίσταται μετά θάνατον περιουσία του κράτους ή πάντως της «κοινότητας» και των μελών της. Εδώ κρύβεται μια ακόμη αντίθεση μεταξύ διαδικαστικού και ουσιαστικού φιλελευθερισμού: ο πρώτος επιμένει στην ελευθερία του ατόμου να διαθέτει ό,τι του ανήκει, να δωρίζει ή και να πουλά -και εν ζωή;- ή όχι τα όργανά του· ο δεύτερος επιμένει στην ισότητα μέσα στην ελευθερία. Η τελευταία διασφαλίζεται όταν πρωταρχικές ανάγκες (όπως η υγεία και η σωματική ακεραιότητα) διασφαλίζονται πέραν της αγοράς, όταν κανείς βρίσκει χωρίς να αγοράσει και δεν του επιτρέπεται να πουλήσει ζωτικά όργανα.

Το τελευταίο επιχείρημα κατά της νέας ρύθμισης αφορά την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια. Τέτοιες «απολαμβάνει» βεβαίως και ο νεκρός, όχι όμως στην έκταση και με το περιεχόμενο που οι αρχές αυτές αναπτύσσουν στην περίπτωση του ζώντος ανθρώπου. Η αφαίρεση των οργάνων, έτσι, μετά θάνατον δεν συνιστά μια τόσο βαριά βλάβη, ώστε να μπορεί να καταφαθεί προσβολή της αξιοπρέπειας του νεκρού. Εξάλλου, η τελευταία συνιστά μια κοινωνική κατασκευή και αν -όπως ισχυρίζονται οι πολέμιοι της ρύθμισης- η δωρεά αποκτήσει κοινωνική αξία, τότε τυχόν εμφανή σημάδια της σε ένα νεκρό σώμα θα προσδίδουν αξία και αξιοπρέπεια και δεν θα αφαιρούν.

Συνεπώς, η στάθμιση μεταξύ της παρέμβασης στην ιδιωτική αυτονομία δια της «εικαζόμενης συναίνεσης» και της διασφάλισης της ζωής και της υγείας δεν μπορεί να ευνοεί έναν στείρο ατομικισμό που επιμένει και μετά θάνατον.

Λίνα Παπαδοπούλου
Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου
Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.
Τηλ. 6945508060

Read Full Post »

Οι ομάδες πίεσης συνέβαλλαν ουσιαστικά στην εκπροσώπηση των συλλογικών συμφερόντων στα φιλελεύθερα
δημοκρατικά συστήματα. Ωστόσο πολλοί ισχυρίζονται ότι η δράση τους παραμορφώνει τις διαδικασίες λήψεις
πολιτικών και διοικητικών αποφάσεων.
α. Ποιά είναι η φύση και η λειτουργία του κορπορατιστικού συστήματος της γ΄ελληνικής δημοκρατίας.
β. Με ποιό τρόπο τα ομαδικά συμφέροντα επιδρούν στο σύστημα της ΕΕ.
γ. Με ποιό τρόπο μεταβάλλεται ο κορπορατισμός στη φάση του εξευρωπαϊσμού και της διεθνοποίησης της οικονομίας.

Read Full Post »